Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije ima edukacijski centar opremljen sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko - tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16) u kojem organizira edukacijske vježbe za svoje djelatnike u skladu sa Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini (NN 80/16) i Planom i programom edukacijskih vježbi iz djelatnosti hitne medicine iz Priloga 1. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16). Edukacijske vježbe i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina organiziraju se za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice (MPDJ), doktore medicine, medicinske sestre - medicinske tehničare i vozače izvanbolničke hitne medicinske službe (IHMS), a  provode ih nacionalni instruktori za dispečere MPDJ i nacionalni instruktori za radnike IHMS sa važećim certifikatom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Edukacijski centar je veličine oko 100 m2 koji u potpunosti ispunjava potrebe Zavoda u smislu prostora za edukaciju i prostora za skladištenje opreme. Primjeren je za održavanje treninga i za održavanje predavanja i drugih oblika edukacija i stručnih sastanaka. Kako bi osigurao kvalitetno medicinsko zbrinjavanje svojih sugrađana Zavod ulaže značajna sredstva u redovitu i kvalitetnu edukaciju svojih djelatnika. Sukladno tome, tijekom 2021. godine Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije organizirao je dvije edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ sa ukupno 12 polaznika, jednu edukacijsku vježbu obnove znanja i vještina za liječnike i medicinske tehničare u izvanbolničkoj HMS s 12 polaznika i dvije edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za vozače IHMS s ukupno 11 polaznika.

Osim u edukacijskom centru Zavoda, djelatnici su pohađali i edukacijske vježbe u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u Valpovu, i to 3 medicinske sestre/tehničara na edukacijskoj vježbi za dispečere MPDJ i 5 medicinskih sestara/tehničara na edukacijskoj vježbi za medicinske sestre/tehničare u izvanbolničkoj HMS.

Sveukupno su obvezne edukacijske programe u 2021. godini završila 42 djelatnika, od toga 1 liječnica, 16 medicinskih tehničara, 15 dispečera i 10 vozača.

Tečaj Medicinski odgovor na masovne nesreće položili su 1 liječnica, 1 magistra sestrinstva i 2 medicinska tehničara u 2021. godini. Instruktorski tečaj za Medicinski odgovor na masovne nesreće položila je 1 liječnica.

Osim propisanih edukacijskih vježbi, Zavod u edukacijskom centru održava i treninge za svoje djelatnike i liječnike vanjske suradnike. Treninge vode iskusni liječnici i medicinski tehničari Zavoda, a njihov cilj je pravovremeno i kvalitetno educirati djelatnike koji su se tek zaposlili i obnoviti znanja i vještine djelatnika koji već imaju iskustva u radu sa životno ugroženim pacijentima. Tijekom 2021. godine Zavod je organizirao 2 treninga na kojima su se vježbali osnovni scenariji zbrinjavanja hitnih stanja, napredni scenariji zbrinjavanja traumatiziranih pacijenata i reanimacije, te scenariji reanimacije djece.

S obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 koja je značajno ograničila rad edukacijskog centra u 2021. godini, održan je zadovoljavajući broj edukacijskih vježbi i treninga djelatnika Zavoda.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!