Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije ima edukacijski centar opremljen sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko - tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16) u kojem organizira edukacijske vježbe za svoje djelatnike u skladu sa Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini (NN 80/16) i Planom i programom edukacijskih vježbi iz djelatnosti hitne medicine iz Priloga 1. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16). Edukacijske vježbe i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina organiziraju se za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice, doktore medicine, medicinske sestre - medicinske tehničare i vozače izvanbolničke hitne medicinske službe, a  provode ih nacionalni instruktori sa važećim certifikatom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Tijekom 2017. godine Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije održao je u sklopu svog edukacijskog centra ukupno 7 edukacijskih vježbi, i to: 1 edukacijsku vježbu za dispečere, 1 edukacijsku vježbu obnove znanja i vještina za dispečere, 2 edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre -  medicinske tehničare, 1 edukacijsku vježbu obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre -  medicinske tehničare, 1 edukacijsku vježbu za vozače i 1 edukacijsku vježbu obnove znanja i vještina za vozače, na kojima je educirano ukupno 62 djelatnika Zavoda.

Od ukupno 62 djelatnika educirana u edukacijskom centru Zavoda u 2017. godini, bilo je 19 doktora medicine, 31 medicinska sestra -  medicinski tehničar i 12 vozača. Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije je u 2017. godini omogućio pohađanje edukacijski vježbi za ukupno 75 svojih djelatnika, jer je još 13 djelatnika Zavoda educirano na edukacijskim vježbama organiziranima u drugim županijskim zavodima za hitnu medicinu, od toga 4 doktora medicine, 3 medicinske sestre – medicinska tehničara i 6 vozača.

Trenutno je u Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije zaposleno 22 liječnika, od toga 3 specijalista, 1 specijalizant i 18 doktora medicine, te 60 medicinskih sestara – medicinskih tehničara, 5 prvostupnika sestrinstva i 19 vozača. Ukupno 93.4% djelatnika ima završene propisane edukacijske programe, od čega 100% liječnika, 93.3% medicinskih sestara – medicinskih tehničara, 80.0% prvostupnika sestrinstva i 89.5% vozača.

S obzirom na ograničene resurse Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u pogledu prostora edukacijskog centra i nedostatka nacionalnih instruktora među zaposlenicima Zavoda, ostvaren je zavidan rezultat u pogledu broja organiziranih edukacijskih vježbi iz djelatnosti izvanbolničke hitne medicine u 2017. godini, te je postignut visok udio educiranih djelatnika Zavoda, a sve u cilju podizanja kvalitete rada djelatnika i ustanove. Planiranom gradnjom nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, edukacijski centar će dobiti novi prostor, što će dodatno olakšati i potaknuti rad edukacijskog centra, gdje će se osim djelatnika moći educirati laici i djelatnici drugih žurnih službi u pružanju prve pomoći do dolaska hitne medicinske službe.