Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije ima edukacijski centar opremljen sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko - tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16) u kojem organizira edukacijske vježbe za svoje djelatnike u skladu sa Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini (NN 80/16) i Planom i programom edukacijskih vježbi iz djelatnosti hitne medicine iz Priloga 1. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16). Edukacijske vježbe i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina organiziraju se za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice, doktore medicine, medicinske sestre - medicinske tehničare i vozače izvanbolničke hitne medicinske službe, a  provode ih nacionalni instruktori sa važećim certifikatom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Tijekom 2017. godine Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije održao je u sklopu svog edukacijskog centra ukupno 7 edukacijskih vježbi, i to: 1 edukacijsku vježbu za dispečere, 1 edukacijsku vježbu obnove znanja i vještina za dispečere, 2 edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre -  medicinske tehničare, 1 edukacijsku vježbu obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre -  medicinske tehničare, 1 edukacijsku vježbu za vozače i 1 edukacijsku vježbu obnove znanja i vještina za vozače, na kojima je educirano ukupno 62 djelatnika Zavoda.

Od ukupno 62 djelatnika educirana u edukacijskom centru Zavoda u 2017. godini, bilo je 19 doktora medicine, 31 medicinska sestra -  medicinski tehničar i 12 vozača. Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije je u 2017. godini omogućio pohađanje edukacijski vježbi za ukupno 75 svojih djelatnika, jer je još 13 djelatnika Zavoda educirano na edukacijskim vježbama organiziranima u drugim županijskim zavodima za hitnu medicinu, od toga 4 doktora medicine, 3 medicinske sestre – medicinska tehničara i 6 vozača.

Trenutno je u Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije zaposleno 22 liječnika, od toga 3 specijalista, 1 specijalizant i 18 doktora medicine, te 60 medicinskih sestara – medicinskih tehničara, 5 prvostupnika sestrinstva i 19 vozača. Ukupno 93.4% djelatnika ima završene propisane edukacijske programe, od čega 100% liječnika, 93.3% medicinskih sestara – medicinskih tehničara, 80.0% prvostupnika sestrinstva i 89.5% vozača.

S obzirom na ograničene resurse Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u pogledu prostora edukacijskog centra i nedostatka nacionalnih instruktora među zaposlenicima Zavoda, ostvaren je zavidan rezultat u pogledu broja organiziranih edukacijskih vježbi iz djelatnosti izvanbolničke hitne medicine u 2017. godini, te je postignut visok udio educiranih djelatnika Zavoda, a sve u cilju podizanja kvalitete rada djelatnika i ustanove. Planiranom gradnjom nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, edukacijski centar će dobiti novi prostor, što će dodatno olakšati i potaknuti rad edukacijskog centra, gdje će se osim djelatnika moći educirati laici i djelatnici drugih žurnih službi u pružanju prve pomoći do dolaska hitne medicinske službe.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!